Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 6.1.2023


Ondřej Gregor - ALARM & TUNING, K Zastávce 23/12a, Hradec Králové, 503 41

IČ: 86704303, DIČ:CZ8307113122,
Mobil: 777 184 505,
www.alarmtuning.cz , alarmtuning@seznam.cz

 

Banka: BRE Bank S.A. (mBANK)
Číslo účtu: 670100-2208747399
Kód banky: 6210

 

Banka: ČSOB
Číslo účtu: 192372035
Kód banky: 0300

 

Registrovaný v ŽR u Živnostenského úřadu v Hradci Králové pod ev. číslem 30555.

 

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Ondřej Gregor – ALARM & TUNING, IČ 86704303, DIČ CZ8307113122, K Zastávce 23/12a, 503 41 Hradec Králové - Věkoše, registrovaný v ŽR u Živnostenského úřadu v Hradci Králové pod ev. číslem 30555 jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 z. č. 89/2012 Sb. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.alarmtuning.cz v sekci Kontakt.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je dle ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se dle ust. § 420 a násl. Z .č. 89/2012 Sb. ten kdo vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se též považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že kupující obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

 

II. Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím. Kupující dále potvrzuje, že jedná dobrovolně a současně potvrzuje byl v části "Zpracování osobních údajů" podrobně informován, poučen a seznámen se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů."

 

III. Ochrana průmyslových a autorských práv

Odběrateli nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů dodavatele či jiných firem, jejichž zboží se vyskytuje v obchodní nabídce dodavatele, pokud není stanoveno jinak.

 

IV. Cenové a platební podmínky

Ceny uvedené na www.alarmtuning.cz jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty dle platné legislativy a všech souvisejících poplatků. Ceny uvádí prodávající (dodavatel) v aktuální nabídce na www.alarmtuning.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti Ondřej Gregor – ALARM & TUNING.

 

Součástí fakturace je i příspěvek na recyklaci dle zákona o odpadech, který je detailně specifikován na daňovém dokladu konkrétního zboží, které je elektrospotřebičem.

 

Zboží můžete objednat:

 • Telefonicky: telefonické objednávky přijímáme v pracovní dny od 8:00 do 14:00 na telefonním čísle 777 184 505

 • Písemně (email): písemná objednávka musí obsahovat níže uvedené údaje

 • Přes internet: na naší internetové adrese www.alarmtuning.cz naleznete elektronický obchod, který Vám umožní rychlý a pohodlný nákup

 

Písemná objednávka musí obsahovat následující údaje:

 • obchodní jméno (u fyzických osob jméno a příjmení)

 • sídlo (fakturační adresu) odběratele

 • dodací adresu, je-li jiná než fakturační

 • jeho IČ a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH

 • objednávkové číslo a název zboží uvedeného v ceníku dodavatele

 • počet kusů zboží

 • jméno a příjmení oprávněného zástupce odběratele (kupujícího)

 • telefonní spojení

 • emailová adresa

 • požadovaný způsob převzetí objednaného zboží a způsob platby

 

Objednávka je považována za přijatou až v okamžiku, kdy bude objednávka doručena a současně vyplněna se všemi povinnými údaji. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním formulářem, a že s nimi souhlasí. Od tohoto data začíná běžet doba pro vykrytí objednávky. Pokud bude smlouva uzavřena za použití elektronických prostředků bude kupujícímu - spotřebiteli poskytnuta v textové podobě smlouva a znění všeobecných obchodních podmínek dle § 1827/2 z.č. 89/2012 Sb.

Platba za zboží se provádí buď dobírkou, hotově při převzetí ve vzorkové prodejně na adrese : Ondřej Gregor – ALARM & TUNING, K Zastávce 23/12a, Hradec Králové, 503 41, nebo je možné využití platby předem na bankovní účet (tzv. zálohovou fakturou). Zboží je v tomto případě blokováno na skladě po dobu splatnosti zálohové faktury. Po připsání částky na náš účet dojde neprodleně k odeslání zboží na vaši adresu. Pokud nedojde k zaplacení zálohové faktury ve splatnosti je zálohová faktura stornována a objednávka zrušena.

 

V. Dodací podmínky

Zboží dodáváme pouze v rámci České republiky.

Termín dodání u objednaného zboží s dostupností „Skladem“ je 2 - 5 pracovních dnů. Termín expedice zboží, které není dostupné ( dostupnost: Není skladem – dostupnost na dotaz, Není skladem – zboží na cestě, Není skladem – na objednávku, atd. ) je 5 – 90 dnů a bude v návaznosti na poptávku kupujícího upřesněn.

Zboží je dodavatelem dodáno odběrateli na adresu uvedou na objednávce. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je odběrateli dodán i daňový doklad - faktura. Náklady na poštovné (a případně i balné) nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Nepřevezme-li odběratel zboží na dohodnuté adrese a v dohodnutém čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a též i náklady spojené s opětovným dodáním zboží.

 

Odběratel specifikuje způsob dodání v objednávce, možné jsou následující varianty:

 • Osobní odběr Hradec Králové: Ondřej Gregor – ALARM & TUNING, K Zastávce 23/12a, Hradec Králové, 503 41

 • Českou poštou „Balík do ruky“

 • Českou poštou „Balíkovna“ - odběratel uvede PSČ vybrané balíkovny

 

Odběr zboží prostřednictvím dopravců je podrobně specifikován v tomto odkazu, kde jsou uvedeny rovněž akutální ceny dopravy. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

VI. Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a činí 24 měsíců - není-li uvedeno jinak. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání zboží. Do celkové doby záruční doby se nezapočítává časový úsek od uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění o jejím vyřízení.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací se zbožím, závady vzniklé mimo vliv dodavatele např. náraz, pád, voda, sluneční záření apod. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování zboží. Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním. Vadu výrobku nelze zaměňovat s jeho životností.

Vady na zboží, které vznikly chybnou manipulací odběratele (kupujícího), dodavatel po dohodě s odběratelem opraví mimo záruku na náklady kupujícího.

Reklamace zboží, která nebyla uplatněna v záruční době, již nebude považována ze reklamaci.

 

VII. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel dle § 419 a § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákona

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 a násl. z.č. 89/2012 Sb. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy zaslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to formou odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy uveřejněného na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí formuláře spotřebiteli bez zbytečného odkladu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 

Náklady spojené na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy, pokud tato byla uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nese dle § 1820 odst. 1 písm. g) z. č. 89/2012 Sb. Spotřebitel.

 

Spotřebitel nemůže dle § 1837 odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, a to stejným způsobem, jakým od něj peněžní prostředky přijal. Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí mu prodávající ve smyslu ust. § 1832 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu dle § 1833 z.č. 89/2012 Sb. za snížení hodnoty zboží, tj. pokud nebude vrácené zboží v původním stavu, úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, nepopsané, v originálním obalu (bod 47 preambule Evropské směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů), vzniká prodávajícímu právo na snížení vracené kupní ceny. Při odstoupení od smlouvy spotřebitelem ve smyslu ust. § 1829 a násl. z.č. 89/2012 Sb. tak spotřebitel současně odstupuje i od darovací smlouvy uzavřené společně s touto smlouvou kupní. Plnění z darovací smlouvy je spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu ve lhůtě pro vrácení zboží, tj. ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel, ale je podnikatel

V případě, že kupující není spotřebitel, ale je podnikatel, tj. při zadání objednávky uvede své IČ, neuplatní se ustanovení článku VII. (odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel) a čl. X. odst. 1 (mimosoudní řešení sporů).

 

Kupující, který není spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb., je odchylně od ustanovení čl. VI. poskytována záruka za jakost zboží v délce 6 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží kupujícím, dle ust. § 1921 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat opravy, doplnění toho, co chybí nebo přiměřené slevy z ceny. Pokud nelze vadu odstranit může kupující buď od smlouvy odstoupit, nebo se může domáhat přiměřené slevy z ceny dle § 1923 z.č. 89/2012 Sb.

 

IX. Okamžik uzavření smlouvy a postup v případě zjevné chyby v ceně zboží

Za okamžik uzavření smlouvy se nepovažuje automatické potvrzení objednávky, ale až okamžik, kdy prodávající spotřebiteli potvrdí uzavření smlouvy e-mailem.

V případě zjevné chyby v ceně zboží prodávající zašle spotřebiteli sdělení o této skutečnosti s uvedením ceny zboží bez zjevné chyby. Pokud s tímto sdělením spotřebitel projeví souhlas, potvrdí prodávající uzavření smlouvy spolu s vystavením faktury. V opačném případě, pokud se sdělením uvedeným výše spotřebitel souhlas neprojeví, k uzavření smlouvy nedojde.

 

X. Reklamační podmínky

K reklamaci některého z našich výrobků použijte, prosím, náš reklamační formulář. V případě nejasnosti nás nejprve kontaktujte na tel. 777184505 nebo e-mailem na alarmtuning@seznam.cz.

Odběratel může reklamaci uplatnit písemnou nebo e-mailovou formou či osobně oznámením zjištěné závady zboží na adrese sídla prodávajícího. Nezbytnou podmínkou pro vyřízení reklamace je předložení reklamovaného zboží a specifikace závady. Nepředloží-li odběratel doklad o koupi zboží nebo neprokáže-li vznik kupní smlouvy jiným věrohodným způsobem má prodávající právo reklamaci odmítnout.

K reklamaci lze přijmout zboží ve vhodném obalu, tak aby se zabránilo jeho dalšímu poškození. Zboží zaslané k reklamaci poštou či jiným dopravcem musí být řádně zabezpečeno před případným dalším poškozením.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění reklamace, tj. následující den po uplatnění reklamace je prvním dnem této 30denní lhůty.

Reklamace se považuje za vyřízenou, když je kupující informován, že je reklamace vyřízena a jakým způsobem se tak stalo, nejpozději 30. den od uplatnění reklamace, nebyla-li lhůta dohodou stran prodloužena. Současně musí být zboží předané do reklamace, ať už opravené či vyměněné v případě jejího uznání, nebo neopravené při zamítnutí, k dispozici v provozovně, kde byla reklamace uplatněna.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 obdobně.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

· prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2171 odst. 1 a 2,

· se vada projeví opakovaně,

· je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

· je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

Postup kupujícího při převzetí zboží od dopravce:

Kupující je povinen zboží neodkladně po převzetí zkontrolovat. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit písemný zápis o poškození za přítomnosti dopravce.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z kupní smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění novel, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto obchodní podmínky jsou platné dnem vyvěšení na níže uvedených internetových stránkách. Údaje uvedené na těchto webových stránkách se nesmějí bez souhlasu držitele autorských práv kopírovat a dále používat.

 

Aktuální obchodní podmínky:

Obchodní podmínky platné od 6.1.2023

 

Historie:

Obchodní podmínky platné 22.9.2021 - 5.1.2023