Telefon: 777 184 505, Email: alarmtuning@seznam.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 17.2.2020

 

Ondřej Gregor - ALARM & TUNING, K Zastávce 23/12a, Hradec Králové, 503 41
IČO: 86704303, DIČ:CZ8307113122,
Mobil: 777 184 505,
www.alarmtuning.cz , alarmtuning@seznam.cz

 

Banka: BRE Bank S.A. (mBANK)
Číslo účtu: 670100-2208747399
Kód banky: 6210

 

Banka: ČSOB
Číslo účtu: 192372035
Kód banky: 0300

 

Registrovaný v ŽR u Živnostenského úřadu v Hradci Králové pod ev. číslem 30555.

 

I. Základní ustanovení


 

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Ondřej Gregor – ALARM & TUNING, IČ 86704303, DIČ CZ8307113122, K Zastávce 23/12a, 503 41 Hradec Králové - Věkoše, registrovaný v ŽR u Živnostenského úřadu v Hradci Králové pod ev. číslem 30555 jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 z. č. 89/2012 Sb. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.alarmtuning.cz v sekci Kontakt.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je dle ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 

Podnikatelem se dle ust. § 420 a násl. Z .č. 89/2012 Sb. ten kdo vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se též považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že kupující obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

 

II. Ochrana osobních údajů


 

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím. Kupující dále potvrzuje, že jedná dobrovolně a současně potvrzuje byl v části "Podmínky ochrany osobních údajů" (https://alarmtuning.cz/zpracovani-osobnich-udaju.htm) podrobně informován, poučen a seznámen se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů."

 

III. Ochrana průmyslových a autorských práv


 

Odběrateli nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů dodavatele či jiných firem, jejichž zboží se vyskytuje v obchodní nabídce dodavatele, pokud není stanoveno jinak.


 

IV. Cenové a platební podmínky


 

Ceny uvedené na www.alarmtuning.cz jsou uváděny včetně DPH 21 %.

Ceny uvádí prodávající (dodavatel) v aktuální nabídce na www.alarmtuning.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti Ondřej Gregor – ALARM & TUNING.


 

Zboží můžete objednat:

 • Telefonicky: telefonické objednávky přijímáme v pracovní dny od 8:00 do 14:00 na telefonním čísle 777 184 505

 • Písemně (email): písemná objednávka musí obsahovat níže uvedené údaje

 • Přes internet: na naší internetové adrese www.alarmtuning.cz naleznete elektronický obchod, který Vám umožní rychlý a pohodlný nákup


 

Písemná objednávka musí obsahovat následující údaje:

 • obchodní jméno (u fyzických osob jméno a příjmení)

 • sídlo (fakturační adresu) odběratele

 • dodací adresu, je-li jiná než fakturační

 • jeho IČO a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH

 • objednávkové číslo a název zboží uvedeného v ceníku dodavatele

 • počet kusů zboží

 • jméno a příjmení oprávněného zástupce odběratele (kupujícího)

 • telefonní spojení

 • požadovaný způsob převzetí objednaného zboží a způsob platby


 

Objednávka je považována za přijatou až v okamžiku, kdy bude objednávka vyplněna, a to se všemi povinnými údaji. Od tohoto data začíná běžet doba pro vykrytí objednávky. Pokud bude smlouva uzavřena za použití elektronických prostředků bude kupujícímu - spotřebiteli poskytnuta v textové podobě smlouva a znění všeobecných obchodních podmínek dle § 1827/2 z.č. 89/2012 Sb.

Platba za zboží se provádí buď dobírkou, hotově při převzetí ve vzorkové prodejně na adrese : Ondřej Gregor – ALARM & TUNING, K Zastávce 23/12a, Hradec Králové, 503 41, nebo je možné využití platby předem na bankovní účet (tzv. zálohovou fakturou). Zboží je v tomto případě blokováno na skladě po dobu splatnosti proforma faktury. Po připsání částky na náš účet dojde neprodleně k odeslání zboží na vaši adresu. Pokud dojde k prodlení s platbou o více jak 10 dnů je zálohová faktura stornována a objednávka zrušena.

 

 

Způsoby a ceny doručení:

 

Česká pošta „Balíkovna“

Česká pošta „Balíkovna“ - Objednávka do 2000 Kč - Doprava 59 Kč, Dobírka + 30 Kč

Česká pošta „Balíkovna“ - Objednávka 2000 až 3000 Kč - Doprava 0 Kč, Dobírka + 30 Kč

Česká pošta „Balíkovna“ - Objednávka nad 3000 Kč - Doprava 0 Kč, Dobírka + 0 Kč

 

Česká pošta „Balík do ruky“

Česká pošta „Balík do ruky“ - Objednávka do 2000 Kč - Doprava - 89 Kč, Dobírka + 40 Kč

Česká pošta „Balík do ruky“ - Objednávka 2000 až 3000 Kč - Doprava - 0 Kč, Dobírka + 40 Kč

Česká pošta „Balík do ruky“ - Objednávka nad 3000 Kč - Doprava - 0 Kč, Dobírka + 0 Kč

 

Osobní odběr Hradec Králové

Na adrese: Ondřej Gregor ALARM & TUNING, K Zastávce 23/12a, Hradec Králové, 503 41 – ZDARMA (na prodejně nelze platit platební kartou)

 

* včetně DPH 21 %.

Termín expedice u většiny objednaného zboží je cca do 2 dnů, vyhrazujeme si právo tento termín změnit.

Termín expedice zboží, které není dostupné ( dostupnost - není skladem, na dotaz, dlouhodobě nedostupé, obvyklá doba dodání atd. ) bude upřesněn.

 

V. Dodací podmínky


 

Zboží je dodavatelem dodáno odběrateli na adresu uvedou na objednávce. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je odběrateli dodán i daňový doklad - faktura. Nepřevezme-li odběratel zboží na dohodnuté adrese a v dohodnutém čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a též i náklady spojené s opětovným dodáním zboží.

Odběratel specifikuje způsob dodání v objednávce, možné jsou následující varianty:

 • Osobní odběr Hradec Králové: Ondřej Gregor – ALARM & TUNING, K Zastávce 23/12a, Hradec Králové, 503 41

 • Českou poštou „Balík do ruky“

 • Českou poštou „Balíkovna“


 

VI. Záruční podmínky


 

Záruka na zboží činí 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací se zbožím, závady vzniklé mimo vliv dodavatele např. náraz, pád, voda, sluneční záření apod. Dodavatel nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, škod vzniklých v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování zboží. Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

Vady na zboží, které vznikly chybnou manipulací odběratele (kupujícího), dodavatel po dohodě s odběratelem opraví mimo záruku na náklady kupujícího.

Reklamace zboží, která nebyla uplatněna v záruční době, již nebude považována ze reklamaci.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání zboží.

 

VII. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel dle § 419 a § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákona


 

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 a násl. z.č. 89/2012 Sb. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy zaslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to formou odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy uveřejněného na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí formuláře spotřebiteli bez zbytečného odkladu.

 

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy je povinen, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit zboží které od prodávajícího obdržel. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Náklady spojené na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy, pokud tato byla uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nese dle § 1820 odst. 1 písm. g) z. č. 89/2012 Sb. spotřebitel.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, a to stejným způsobem, jakým od něj peněžní prostředky přijal. Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí mu prodávající ve smyslu ust. § 1832 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu dle § 1833 z.č. 89/2012 Sb. za snížení hodnoty zboží.

Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit dle § 1837 písm. e) z.č. 89/2012 Sb. V případě, že se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel, ale je podnikatel


 

V případě, že kupující není spotřebitel, ale je podnikatel, tj. při zadání objednávky uvede své IČ, neuplatní se ustanovení článku VII. (odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel) a čl. X. odst. 1 (mimosoudní řešení sporů).

 

Kupující, který není spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb., je odchylně od ustanovení čl. VI. poskytována záruka za jakost zboží v délce 6 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží kupujícím, dle ust. § 1921 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat opravy, doplnění toho, co chybí nebo přiměřené slevy z ceny. Pokud nelze vadu odstranit může kupující buď od smlouvy odstoupit, nebo se může domáhat přiměřené slevy z ceny dle § 1923 z.č. 89/2012 Sb.

 

IX. Reklamační podmínky

 

Odběratel je povinen zboží neodkladně po převzetí zkontrolovat. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je odběratel povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit písemný zápis o poškození za přítomnosti dopravce.

 • Zjistí-li se při dodávání v místě určeném v adrese, že dodávaná poštovní zásilka je poškozená, zásilka se nedodá a bude uložena na poště, na které bude reklamace projednána. Adresát může požadovat, aby poškozená poštovní zásilka byla na poště před jejím dodáním otevřena a zjištěn rozsah jejího poškození.

 • Reklamovat poškození lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že nebylo patrné už při dodání. Taková dodatečná reklamace je možná jen do dvou pracovních dnů po dodání. Nejvhodnější je reklamovat poštovní zásilku u pošty, která ji dodala. Reklamaci však přijme kterákoliv pošta. Podmínkou dodatečné reklamace je předložení poštovní zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána, nebo, není-li to možné, tento stav hodnověrně doložit.

Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci písemnou (e-mailovou) formou zaslání či oznámení zjištěné závady zboží na adresu sídla prodávajícího.

Reklamace zboží musí být dodavateli doručena s vadným zbožím, vždy písemně se stručným popisem závady. Neprokáže-li odběratel doklad o koupi zboží má odběratel právo reklamaci odmítnout.

K reklamaci lze přijmout zboží pouze ve vhodném obalu. Zboží zaslané k reklamaci poštou či jiným dopravcem musí být řádně zabezpečeno před případným dalším poškozením.

Při převzetí vadného zboží bude vystaveno potvrzení o přijetí a do 3 dnů od tohoto převzetí bude kupující informován o rozhodnutí o reklamaci. Lhůta k odstranění vad je 30 dní.

Je-li vada odstranitelná může se kupující domáhat opravy, doplnění toho, co chybí nebo přiměřené slevy z ceny. Pokud nelze vadu odstranit může kupující buď od smlouvy odstoupit, nebo se může domáhat přiměřené slevy z ceny dle § 1923 z.č. 89/2012 Sb.

 

X. Závěrečná ustanovení


 

Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z kupní smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění novel, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz)

Tyto obchodní podmínky jsou platné dnem vyvěšení na níže uvedených internetových stránkách, tj. Od 17.2.2020. Údaje uvedené na těchto webových stránkách se nesmějí bez souhlasu držitele autorských práv kopírovat a dále používat.