Zpracování osobních údajů

Změna nastavení souborů cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat
Ondřej Gregor – ALARM & TUNING se sídlem Na Potoce 218/22, 50011 Hradec Králové, IČ 86704303 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat
Ondřej Gregor – ALARM & TUNING dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom veškerá data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 

Právo na informace
Vaším právem je požádat Ondřej Gregor – ALARM & TUNING o informace, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

 

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

 

Aktualizace údajů a právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

 

Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a EU, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 

Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 

Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email alarmtuning@seznam.cz nebo na sídlo naší společnosti: Ondřej Gregor – ALARM & TUNING, Na Potoce 218/22, 50011 Hradec Králové

 

Webové stránky - soubory protokolů
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří: Vaše IP Adresa, Otevíraná stránka našeho webu, Kód odpovědi https, Identifikace Vašeho prohlížeče.
Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek. Využíváme zejména cookies společnosti Heureka Shopping s.r.o. a pro analýzu návštěvnosti využíváme cookies třetích stran jako jsou Google, Toplist.

 

Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

Zasílání novinek na email
V případě, že máte zájem od Ondřej Gregor – ALARM & TUNING dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Ondřej Gregor – ALARM & TUNING nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Ondřej Gregor – ALARM & TUNING nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

Zpracování osobních údajů
Podívejte se jak Ondřej Gregor – ALARM & TUNING zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

  • Nákup zboží na e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací

Právní titul: Plnění smlouvy
Osobní údaje: Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), IČ fyzické osoby (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Informace o nákupu konkrétního zboží (Osobní údaj)
Účel zpracování: Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu. V souvislosti s objednávkou jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a plnit.
Doba zpracování: 3 roky
Zpracovatelé: Společnosti zajišťující služby serverhosting, webhosting a provozování služby e-shopu
Příjemci: Společnosti zajišťující přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, Společnosti zajišťující realizaci plateb na základě smlouvy

 

  • Registrace na e-shop

Právní titul: Souhlas
Osobní údaje: Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), IČ fyzické osoby (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Informace o nákupu konkrétního zboží (Osobní údaj)
Účel zpracování: Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu (Moje přihlášení). Prostřednictvím tohoto účtu může kupující provádět objednání zboží, změny kontaktních a fakturačních údajů, změnu hesla, nahlížet do historie nákupů a zobrazit uložené tiskárny. Pro zřízení zákaznického účtu je nutné vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře, potvrdit souhlas s obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů. Uživatel může svůj zákaznický účet používat po zadání svých přihlašovacích údajů (emailová adresa a heslo). Uživatel může účet trvale zrušit po zadání svého hesla ve svém uživatelském účtu. Tím jsou veškerá uživatelská data smazána a účet zrušen.
Doba zpracování: Po dobu 5 let, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu
Zpracovatelé: Společnosti zajišťující služby serverhosting, webhosting a provozování služby e-shopu

 

  • Nezávislé hodnocení nákupu od heureka.cz

Právní titul: Souhlas
Osobní údaje: Email (Osobní údaj), Informace o nákupu konkrétního zboží (Osobní údaj)
Účel zpracování: Na základě souhlasu kupujícího předat e-mailovou adresu a obsah košíku společnosti Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, C 218977 vedené u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727 za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem a zakoupeným zbožím v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Předané osobní údaje uvedené výše použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem a zakoupeným zbožím. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití. Více se o tomto zpracování můžete dočíst přímo na stránkách uvedených služeb.
Doba zpracování: Osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití
Zpracovatelé: Heureka Shopping s.r.o.

 

  • Nezávislé hodnocení nákupu od seznam.cz

Právní titul: Souhlas
Osobní údaje: Email (Osobní údaj), Informace o nákupu konkrétního zboží (Osobní údaj)
Účel zpracování: Na základě souhlasu kupujícího předat e-mailovou adresu a obsah košíku společnosti Seznam.cz, a.s. zápis v obchodním rejstříku: spisová značka B 6493 vedená u Městského soudu v Praze se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000 IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685 za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem a zakoupeným zbožím v rámci programu Zboží.cz, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Předané osobní údaje uvedené výše použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem a zakoupeným zbožím. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití. Více se o tomto zpracování můžete dočíst přímo na stránkách uvedených služeb.
Zpracovatelé: Seznam.cz, a.s.

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí
K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochany osobních údajů proběhla dne pátek, 25. května, 2018.